Meer weten >>>

1. Een MensDierNatuur-Vriendelijk Nederland

Nederland is op dit moment een humaan & tolerant land. Wij willen heel graag dat Nederland zich verder ontwikkeld richting een Mens-, Dier- en Natuurvriendelijk Land. Dit is het mooie en positieve toekomstbeeld waar MensDierNatuur zich politiek voor wil inzetten. 

Inhumaan & Intolerant Kader

  • Recht van de sterkste en/of Recht gedicteerd door religie

  • Willekeur

  • Discriminatie

  • Brutaliteiten tegen Mens & Dier

Humaan & Tolerant Kader

  • Democratische Rechtsstaat voor en door de Mens

  • Gelijkwaardigheid

  • Rechtvaardigheid

  • Humaniteit

Mens-, Dier- en Natuurvriendelijk Kader

  • Democratische Rechtsstaat voor Mens, Dier & Natuur

  • Een Mens-, Dier- en Natuurvriendelijke samenleving

2. Daadkrachtige Handhaving

Het stellen van kaders als maatschappij heeft weinig zin als deze kaders niet overtuigend gehandhaafd worden. Om deze daadkrachtige handhaving mogelijk te maken willen wij ons politiek inzetten voor:

1. De Nodige Middelen voor Daadkrachtige Handhaving

De politie, openbaar ministerie en rechtspraak willen wij voorzien van alle middelen die nodig zijn om hun taak goed uit te kunnen oefenen. 

2. Het stellen van de Juiste Prioriteiten

Geweldsdelicten & Diefstal verdienen veel meer aandacht dan Verkeersboetes. Wij willen dat de juiste prioriteiten worden gesteld. De hoofdprioriteit moet daar liggen waar mensen bewust kwaad is aangedaan.

3. Tegengaan van Willekeur

'Gelijke Monniken Gelijke Kappen'. Onze rechtsstaat hoort volkomen onafhankelijk & niet politiek te zijn. Het mag niet zo zijn dat onze regels voor wie dan ook om wat voor reden dan ook worden gebogen. 

 

Het tegengaan van willekeur betekend voor ons ook dat regeld die gelden voor binnenlandse ondernemers en bedrijven ook moeten gelden voor geïmporteerde producten. Het mag niet zo zijn dat onze eigen ondernemers aan het kortste eind trekken omdat ze moeten strijden op een ongelijk speelveld. 

3. Discriminatie

Een humane samenleving is een samenleving zonder discriminatie. Volgens ons is elke vorm van discriminatie dan ook een serieus vergrijp, ongeacht of dit van links, rechts of boven (religie) komt. Het tast de menselijke waardigheid aan, sluit een gelijkwaardige behandeling uit en vormt in het ergste geval een gevaar voor veiligheid en vrijheid van mensen.

In Nederland moet iedereen gevrijwaard blijven van uitlatingen en handelingen die hem als een lid van een vermeend minderwaardige groep bestempelen. Op deze wijze is Discriminatie in Nederland al bij wet verboden, een buitengewoon groot goed.

 

Iedere individu en organisatie heeft zich aan deze wet te houden en het is aan onze rechtsstaat om deze wet daadkrachtig door te zetten! 'Vrijheid van Meningsuiting' & 'Vrijheid van Religie' zijn daarbij nooit een excuus om bepaalde groepen als minderwaardig te beoordelen en/of te behandelen. Beide zijn geen vrijbrief!

4. Migratie

Migratie vormt samen met falende Integratie een van de grootste bedreigingen voor onze humane cultuur en daarmee voor een MensDierNatuur-Vriendelijke toekomst. Wij willen daarom dan ook naar een Migratiesaldo van 0 (of lager), totdat problemen rondom Integratie, Huisvesting & Natuur zijn opgelost.

5. Diervriendelijk Top 5 

De groeiende wereldeconomie zorgt voor enorme druk op Natuur en erbarmelijke omgang met voornamelijk Dieren. Wij willen daarom Stap voor Stap op weg naar een Diervriendelijke & Natuurvriendelijke Maatschappij. 

1. Bescherming van Dieren & Nederlandse ondernemers. Zoals eerder vermeld willen wij dat regels die gelden voor Nederlandse ondernemers ook gelden voor geimporteerde producten. Op het moment dat we strenge regels opleggen aan Nederlandse ondernemers (of ondoordacht de veestapel halveren) dan verdwijnt het dierenleed & de bedrijvigheid simpelweg over de grens. Dit is volledig zinloos m.b.t. dierenleed en desastreus voor de Nederlandse ondernemers. Daarom willen wij ten eerste zorgen dat de regels die gelden voor onze eigen boeren ook gelden voor geimporteerde producten. 

2. Leefomstandigheden. Na het uitschakelen van oneerlijke concurrentie uit het buitenland is een van onze speerpunten om de leefomstandigheden van dieren te verbeten. De tientallen miljoenen dieren in de Nederlandse veestapel leven veelal in slechte omstandigheden. Wij willen ons inzetten voor meer ruimte, comfort, uitloop & veiligheid voor al deze dieren. 

3. Slachtomstandigheden. Dieren zijn levende en voelende wezens en wij willen dat de slachtomstandigheden sterk verbeterd worden. Wij willen dat dieren alleen nog gedood worden om te voldoen aan de primaire levensbehoefte van voedsel. Wij willen ook dat de dieren hun verbeterde leven langer kunnen genieten en niet simpelweg na het bereiken van het gewenste slachtgewicht. Wij willen ook dat de stressvolle, beangstigende en uitputtende transporten een einde kennen. In plaats van deze transporten naar een slachthuis willen wij dat de dieren hun woonlocatie niet hoeven te verlaten. De verdoving moet plaatsvinden op locatie (zonder enige uitzonderingen voor barbaarse tradities) en het liefste op een 'onverwacht' moment voor de dieren, bijvoorbeeld als onderdeel van een aangename dagelijkse routine. Samenvattend willen wij dat de dieren die hun leven geven voor onze voedselvoorziening op geen enkel moment geconfronteerd worden met pijn, stress & angst. 

4. Pijniging. Het pijnigen van dieren moet volledig verboden worden. Zo moet bijvoorbeeld een einde gemaakt worden aan het onverdoofd castreren van biggetjes. Ook willen we dat proeven op dieren uitsluitend en alleen in zeer uitzonderlijke gevallen mogelijk gemaakt worden en niet zoals nu waar meer dan 500.000 dierproeven per jaar plaatsvinden in Nederland.

5. Moeder & Kind. De band tussen moeder en kind is heilige band voor zowel mensen als de meeste dieren. Het is een groot psychologisch gemis voor zowel moeder als kind als deze band direct na de geboorte wordt verbroken. Volgens ons moeten zowel moeder als kind de tijd krijgen om een band op te bouwen totdat het kind klaar is om 'zelfstandig' in het leven te staan.

6. Natuurvriendelijk Top 5 

1. Tegengaan van globale vervuiling en oneerlijke concurrentie. Natuurproblematiek reikt meestal voorbij onze landsgrenzen. Het is daarom ook volledig zinloos om strikte regels op te leggen aan Nederlandse bedrijven als we naderhand diezelfde producten goedkoper importeren uit landen en van bedrijven die zich niet aan deze regels houden. Daarom willen wij ten eerste dat de regels m.b.t. vervuiling van lucht, water en land die gelden in Nederland ook gelden voor geimporteerdeproducten. 

2. Strikte kaders m.b.t. Lucht-, Water- en Landvervuiling. Nadat alle bedrijven die in Nederland produceren en die in Nederland hun producten verkopen een gelijk speelveld hebben willen wij om stapsgewijs gebalanceerde kaders definieren m.b.t. Lucht-, Water- en Landvervuiling.

3. Speerpunt Ontbossing. Wij willen verdere ontbossing in Nederland en de wereld tegengaan door houtkap te beperken. Hout en andere producten die in relatie staan tot houtkap moeten voldoen aan strikte voorwaarden ​die daadkrachtig gehandhaafd worden. 

4. Speerpunt Plastic. Plastic afval is een groot natuurprobleem en dit willen we tegengaan. We willen de ontwikkeling van technologische ontwikkelingen die dit probleem aanpakken stimuleren en ondertussen het gebruik van plastic (met name wegwerpplastic) verminderen. 

5. Beschermen van Nederlandse Landschap. Nederland is een klein land met een grote bevolkingsdichtheid. Voor de levenskwaliteit van Mens & Dier is het onwenselijk dat Nederland stapsgewijs verandert in een volledig verstedelijkt gebied. Wij willen verdere bebouwing in het Nederlandse landschap tegengaan. 

7. Mens-, Dier- en Natuurvriendelijke Energie    

Onze energiebehoefte in Nederland is groot (3000-3500 Petajoule op jaarbasis) en zal in de toekomst ongetwijfeld zo groot blijven en waarschijnlijk zelfs toenemen. De opwekking van al deze energie kan gigantische effecten hebben op Mens, Dier & Natuur en daarom is het belangrijk dat we bijzonder op dit thema de juiste keuze's maken voor de toekomst.

Categorie1 - Traditionele Energie uit Natuurlijke Grondstoffen & Fossiele Brandstoffen

 

Biomassa is de meest vervuilende vorm van energieproductie. Dat is ook niet zo vreemd aangezien het technologisch gelijkstaat aan wat de oermensen ook deden om zich warm te houden en te koken. Minstens zo belangrijk is dat de houtkap die noodzakelijk is voor deze vorm van hernieuwbare energie ook nog eens extra bijdraagt aan verschillende andere problematieken. Deze doodlopende straat moeten wij zo snel mogelijk verlaten en in plaats daarvan de houtkap in de wereld tegengaan. 

 

Kolen, Olie  & Gas dekken op dit moment meer dan 90% van onze energieconsumptie. Kolen zijn daarbij de meest vervuilende, Olie staat op plaats twee en de minst vervuilende is aardgas. Als wij ons als maatschappij en samenleving weg bewegen van de traditionele energiebronnen naar alternatieve moderne bronnen dan is het verstandig als we eerst de energie uit kolen, dan uit olie en als laatste uit gas vervangen.  

Categorie2 - Moderne Energie uit alternatieve bronnen

Wind & Zon zijn interessante vormen van energieopwekking omdat hierbij geen natuurlijk grondstoffen of fossiele brandstoffen worden verbrand. Desondanks kennen deze vormen van energieopwekking verschillende grote problemen voor Mens, Dier & Natuur. Een van de grootste problemen vanuit Nederlands perspectief is dat we in een klein land leven met vele mensen en dat we simpelweg niet de ruimte hebben om op deze wijze een serieuze energietransitie te maken. Individuen en Bedrijven staat het vrij om zonnepanelen te installeren op hun gebouwen, wij zijn er echter op tegen dat het toch al kleine Nederlandse Landschap met zonneweides en windparken wordt volgebouwd. We kunnen graag dit soort energie opkopen uit andere landen die wel de ruimte hebben hiervoor maar wij willen niet Nederland volbouwen en al zeker niet om internationale datacentra van elektriciteit te voorzien in de polder.

Kernenergie is de moderne energie waar wij het meeste vertrouwen in hebben. Kernenergie kan zorgen voor een stabiele stroomlevering zonder uitstoot waarbij ook nog eens veel minder natuurlijke grondstoffen en ruimte gebruikt wordt dan voor zonneweides en windparken. Bovendien zijn er op dit gebied tal van ontwikkelingen zoals de gesmoltenzout reactoren en kernfusie reactoren die veel potentie laten zien voor een nog krachtigere en volledig veilige toekomst van Kernenergie. Wij willen in de energietransitie inzetten op deze vorm van moderne, schone en veilige energie.

 

Haastige spoed is zelden goed en dat zien we ook bij de zogenaamde energietransitie die plaatsvindt in Nederland. Als een kip zonder kop gaat Nederland van het gas terwijl alle andere landen om ons heen overstappen op het gas. Vervuilende en schadelijke biomassa centrales worden gesubsidieerd omdat deze energie zogenaamd 'duurzaam' is en Nederland wordt volgeplaatst met gigantische windmolens waar uiteindelijk internationale datacentra gebruik van maken. Daarom Politiek met Hart & Hoofd, stapsgewijs richting een mooiere toekomst voor Mens, Dier & Natuur. 

8. Europese Unie vs. Europese Gemeenschap    

Wij willen een Europese Gemeenschap waar vertegenwoordigers van soevereine landen met elkaar samenkomen. Aldaar besluiten deze nationale vertegenwoordigers geheel op vrijwillige basis en met volledig wederzijds respect of ze op bepaalde thema's willen samenwerken of ook niet. Zo kan Nederland succesvol haar eigen specifieke weg vervolgen richting een Mens-, Dier- en Natuurvriendelijke samenleving.

 

Wij zijn voorstanders van maatwerk en democratie en daarom tegen de vorming van een Europese Superstaat EU met supranationale politici en een centrale overheid in Brussel.

9. Sociaal Democratie  

Het verzorgen van een vangnet en het voorzien in basisbehoeften voor diegenen die dat (onverhoopt) nodig hebben is een groot goed voor iedereens gemoedsrust. Solidariteit met elkaar is belangrijk voor een goed functionerende Sociaal Democratie. Deze solidariteit moet volgens ons altijd wederzijds zijn. Solidariteit van oud naar jong en ook van jong naar oud, van werkend naar werkeloos en van werkeloos naar werkend, van gezond naar ziek en ook van ziek naar gezond, etc. We moeten als samenleving het juiste balans vinden tussen deze verschillende belangen. Dit hoort geen eenrichtingsverkeer te zijn waarbij alleen de belangen van groep A of juist de belangen van groep B serieus worden genomen. Deze zoektocht is een continu proces waarin we niet op voorhand partij trekken maar altijd op zoek gaan naar dat balans. 

10. Democratische Verbeteringen - wordt aan gewerkt